Promocje,Szkolenia

Dofinansowane szkolenia Autodesk z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

KFS adresowany jest do podmiotów, którzy chcieliby skorzystać  z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku.

AEC Design jak co roku oferuje przedsiębiorstwom szkolenia dofinansowane  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowaniem objęta jest cała oferta szkoleń dostępna
w AEC Design.

Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2021 – czym jest KFS ?

Kto może skorzystać z dofinansowania ?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Jaki jest poziom dofinansowania ?

• dla mikroprzedsiębiorstw: 100 % kosztów kształcenia
• dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia
• jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

 • mikroprzedsiębiorstwo – mniej niż 10 pracowników, przychody netto mniejsze lub równe 2 mln euro;
 • małe przedsiębiorstwo – mniej niż 50 pracowników, przychody netto mniejsze lub równe 10 mln euro;
 • średnie przedsiębiorstwo – mniej niż 250 pracowników, przychody netto mniejsze lub równe 43 mln euro;
 • duże przedsiębiorstwo – wszystkie, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach

Jak skorzystać z dofinansowania ?

To proste. Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć w odpowiednim dla siedziby pracodawcy albo miejscu prowadzenia przez niego działalności Powiatowym Urzędzie Pracy. Pula dofinansowań jest ograniczona więc najlepiej zrobić to jak najszybszej. Już dzisiaj sprawdź  na stronach właściwego urzędu  terminy składania wniosków.

KFS 2021 – składanie wniosków o przyznanie środków

Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie ?

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kompetencji pracowników. W autoryzowanym centrum szkoleniowym AEC Design możesz skorzystać z całej dostępnej oferty szkoleniowej: http://www.aecdesign.pl/szkolenia/

W 2021 roku pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na:

 • Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota 205 444 tys. zł:
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
  8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

  Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową: Szkolenia dofinansowane w AEC Design
Skontaktuj się z nami i zapytaj  o najlepsze dla Twojej branży szkolenie.
Pomożemy dopasować ofertę do potrzeb Twojej działalności. Skorzystaj z dofinansowania na rozwój swojej firmy.
Nie znalazłeś dla siebie szkolenia? Zapytaj; przygotujemy dla Ciebie szkolenie dedykowane do Twoich potrzeb.

Urszula Godlewska; GSM: 696 988 614; urszula.godlewska@aecdesign.pl