Promocje,Szkolenia

Dofinansowane szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

AEC Design jak co roku pomaga przedsiębiorstwom uzyskać środki z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

 

W tym roku Urząd Pracy m.st. Warszawy przyjmuje wnioski w  dniach 28.01.2019r – 01.02.2019r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie przyznawane pracodawcom, którzy spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej:

– wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Wnioskowane środki  KFS będą przeznaczone na finansowanie m.in.:
–  działań obejmujących kursy
–  działań obejmujących egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

Maksymalna kwota dofinansowania jednego działania dla 1 pracownika wynosi w przypadku kursów – 6.000,00zł.

Maksymalna liczba osób (pracowników i pracodawcy) możliwa do objęcia dofinansowaniem kształcenia ustawicznego w 2019 roku u jednego pracodawcy wynosi dla:

  1. mikroprzedsiębiorstw – 1 osoba;
  2. małego przedsiębiorstwa – do 5 osób;
  3. średniego przedsiębiorstwa – do 25 osób;
  4. pozostałych przedsiębiorstw – do 50 osób.

Wysokość przyznanych środków  KFS nie może przekroczyć:
–  100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika – w przypadku mikroprzedsiębiorstw;
–  80% tych kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika – w przypadku pozostałych pracodawców. Pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca jako jego wkład własny;
gdzie „przeciętne wynagrodzenie” oznacza przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1270, z późn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy – Urząd Pracy m.st. Warszawy przyznaje środki na kształcenie ustawiczne pracowników świadczących pracę wyłącznie na terenie m.st. Warszawy.

Kontakt do komórki organizacyjnej zajmującej się Krajowym Funduszem Szkoleniowym: Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 103, kfs@up.warszawa.pl, tel. (22) 837 23 76

Więcej informacji na temat składania wniosków: https://www.up.warszawa.pl/index.php/pracodawcy/formy-wsparcia/krajowy-fundusz-szkoleniowy