Blog MFG,Make Factory Grow,Mechanika,News

Dwie metody kopiowania projektów w Autodesk Inventor: poprzez Design Assistant i poprzez Vault

W codziennej pracy projektanta dość często zdarzają się sytuacje, kiedy do stworzenia kolejnego projektu wykorzystuje się wcześniej stworzone podzespoły albo tworzy się analogiczne rozwiązanie do wcześniej zaprojektowanej konstrukcji. Celem oszczędzania czasu projektanta wkładanego w utworzenie konstrukcji twórcy programów CAD wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i tworzą narzędzia, które pozwalają w inteligentny sposób kopiować całość lub wybrane komponenty do wskazanych lokalizacji z predefiniowanymi ustawieniami.

Autodesk Inventor oferuje dwa takie rozwiązania, którymi są Design Assistant oraz Autodesk Vault.

Pierwsza metoda zakłada wykorzystanie narzędzia Design Assistant, które dostępne jest spod PPM w eksploratorze Windows na plikach natywnych dla Inventora albo można je wywołać z menu Start dla narzędzie Autodesk Inventor.

Metodyka kopiowania projektu z Design Assistant:

 1. Otwórz lokalizację pliku zespołu, który chcesz skopiować i na największym, nadrzędnym pliku kliknij PPM i wybierz Design Assistant
 2. Otwiera się aplikacja asystenta, gdzie widzisz strukturę zespołu i plików zależnych, ale nie rysunki (dokumentacja płaska). W tym celu wybierz konkretne pliki, albo kliknij CTRL+A aby zaznaczyć wszystko, a następnie zaznacz ikony plików, które program ma uwzględnić przy wyszukiwaniu pośród nich rysunków i plików powiązanych a następnie wybierz opcję Znajdź pliki. Poniżej wyświetlą się odpowiadające, skojarzone rysunki.
 3. Zaznacz znów wszystkie elementy drzewa i w kolumnie Działanie kliknij PPM i wybierz Kopiuj. Pojawia się informacja w kolumnie obok, która mówi, że dla tych plików wymagana jest edycja.
 4. Nie usuwając zaznaczenia kliknij kolumnę Położenie pliku i kliknij PPM, a następnie wybierz Zmień położenie. W oknie dialogowym wskaż folder, do którego mają skopiować się wybrane pliki i zatwierdź klikając Otwórz.

 5. To samo wykonaj dla plików zależnych, czyli rysunków, wskazując odpowiednią lokalizację.
 6. Zmień nazwy plików w kolumnie Nazwa: PPM, a następnie Zmień nazwę dodając prefiks, sufiks lub zmieniając nazwę całkowicie. Możesz zmienić nazwę dla wielu plików a schemat ich nazewnictwa nie musi być jednakowy.
 7. Możesz wykluczyć pewne elementy z kopiowania zmieniając to w kolumnie Działanie.
 8. Wybierz opcję Zapisz w lewym górnym rogu okna dialogowego. Program informuje, że pliki zostały pomyślnie skopiowane. Zamknij Design Assistant i przejdź do nowej lokalizacji sprawdzając, czy pliki się skopiowały.

 

Druga metoda zakłada kopiowanie projektu w panelu Vault Client, gdzie widoczna jest struktura folderów i plików katalogu roboczego Vault i również spod PPM można wywołać opcję kopiowania projektu. Ta opcja wymaga posiadania zainstalowanego systemu Vault, gdzie ustala się magazyn plików, katalog roboczy, użytkowników i pracuje na bezpiecznej bazie. Wersja Vault Basic dostępna jest już w pakiecie z Autodesk Inventor.

Metodyka kopiowania projektu z Autodesk Vault:

 1. Przejdź do panelu Autodesk Vault Client i zaloguj się. Masz możliwość przeglądania bazy danych. Przejdź do konkretnego folderu aby znaleźć szukany plik do skopiowania.
 2. Znajdź nadrzędny zespół względem grupy części do kopiowania. Kliknij PPM na tym elemencie i wybierz Kopiuj model.
 3. Otwiera się okno dialogowe, w którym określisz folder docelowy kopii. Może to być istniejący folder albo folder automatycznie się stworzy.
 4. Program wykrywa zależne pliki wraz ze skojarzonymi rysunkami. Klikając ikony obok modeli zmieniajac je z pojedynczego plusa na podwójny sterujemy opcją kopii modelu bądź jego ponownym użyciem w projekcie. Ponowne użycie oznacza, że w nowej kopii całego zespołu zmiany wprowadzone konkretnie w nieskopiowanym elemencie będą zachodziły w tym zespole i w oryginalnym pliku części. Zmieniony atrybut pojawia się w kolumnie Stan pliku.

 5. Nie zaznaczaj do skopiowania elementów biblioteki, ponieważ zniknie przycisk OK i przeprowadzenie kopii nie będzie możliwe.
 6. Dodaj Prefiks albo Sufiks albo zmień nazwy dla każdego pliku niezależnie i Zastosuj.   Zauważ, ze w kolumnie Nowa nazwa pliku automatycznie aktualizują się wprowadzone zmiany.

 7. Kliknij OK. W strukturze drzewa w panelu Vault Client pojawiają się skopiowane pliki. Automatycznie zaewidencjonowane pliki pojawią się też w odpowiedniej ścieżce w eksploratorze. Zmiany wprowadzone  w nowym pliku zostaną uwzględnione w skopiowanych elementach nie wpływając na pliki macierzyste i ich wersje.

Zaletą takiego sposobu kopiowania jest możliwość dodatkowo automatycznej zmiany plików dla wszystkich kopiowanych elementów, zachowanie skojarzeń plików między sobą, zachowanie wiązań w zespołach a w metodzie z Autodesk Vault możliwość skopiowania wybranej wersji danego zespołu i komponentów w niej użytych. Wszystko dzieje się w dedykowanym oknie dialogowym, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko  błędów użytkownika.

 

Jesteś zainteresowany ofertą na oprogramowanie lub usługi, a może konsultacjami lub szkoleniami?
Skontaktuj się z naszym działem mechanicznym.

 

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl