Zyskaj nawet 100% dofinansowania na szkolenia dzięki KFS

AEC Design wspiera firmy w otrzymywaniu dofinansowań KFS

AEC Design jak co roku pomaga przedsiębiorstwom uzyskać środki z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego. Sprawdź także dofinansowania z Biura Usług Rozwojowych PARP lub skontaktuj się z naszym działem szkoleń, aby uzyskać więcej informacji: szkolenia@aecdesign.pl. 

Sprawdź naszą oferte szkoleń i wybierz szkolenie najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy.

 • Daty naboru wniosków KFS w wybranych miastach w Polsce:

WARSZAWA – 28.01 – 01.02
KIELCE – 4.02 – 15.02 
POZNAŃ –  29.01 – 01.02
BIAŁYSTOK – 4.02 – 8.02
LUBLIN – czekamy na ogłoszenie o terminie naboru
WROCŁAW –  24.01 – 30.01
SZCZECIN – początek lutego – czekamy na ogłoszenie dokładnego terminu
KRAKÓW – początek lutego – czekamy na ogłoszenie dokładnego terminu
ŁÓDŹ – czekamy na ogłoszenie dokładnego terminu
OLSZTYN – 21.01 – 01.02
OPOLE – 18.02 – 20.02
GDAŃSK  – 28.01 – 30.01

 • Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

 • Kto ma szanse na dofinansowanie?

W pierwszej kolejności wsparcie będzie przyznawane pracodawcom, którzy spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej:

– wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
–  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 • Na co KFS przeznacza środki dla firm?

Wnioskowane środki  KFS będą przeznaczone na finansowanie m.in.:
–  działań obejmujących kursy
–  działań obejmujących egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

 • Ile można uzyskać dofinansowania z KFS?

Maksymalna kwota dofinansowania jednego działania dla 1 pracownika wynosi w przypadku kursów – 6.000,00zł.

 • Ile osób może być objętych dofinansowaniem KFS?

Maksymalna liczba osób (pracowników i pracodawcy) możliwa do objęcia dofinansowaniem kształcenia ustawicznego w 2019 roku u jednego pracodawcy wynosi dla:

 • mikroprzedsiębiorstw – 1 osoba;
 • małego przedsiębiorstwa – do 5 osób;
 • średniego przedsiębiorstwa – do 25 osób;
 • pozostałych przedsiębiorstw – do 50 osób.

 

 • Jaki sprawdzić, czy mój zawód jest deficytowy wg. KFS?

Zawody deficytowe można sprawdzić w Barometrze zawodów. Dzięki temu narzędziu łatwo sprawdzisz wybrane grupy zawodów w każdym województwie i dowiesz się, które zawody są najbardziej poszukiwane.

 • Jakie są ograniczenia przy składaniu wniosków o dofinansowanie z KFS?

Wysokość przyznanych środków  KFS nie może przekroczyć:
–  100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika – w przypadku mikroprzedsiębiorstw;
–  80% tych kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika – w przypadku pozostałych pracodawców. Pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca jako jego wkład własny;
gdzie „przeciętne wynagrodzenie” oznacza przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1270, z późn. zm.)