Infrastruktura

Wdrożenie BIM w infrastrukturze

infrastruktura-wdrożenie-BIM

Najważniejszy jest plan

Opisując szerzej zalety technologii BIM w infrastrukturze w sierpniowym numerze Buildera prawdopodobnie nie spodziewałem się tak licznych zapytań odnośnie praktycznych aspektów wdrożenia BIM w tej branży. Zainteresowanie tą technologią i jej zaletami jest już od dawna widoczne w branży konstrukcyjno-budowlanej, więc wypracowanie odpowiedniej metodologii pracy przy projektach w infrastrukturze pozostaje tylko kwestią czasu. W praktyce, wdrożenie technologii BIM możemy rozwinąć na organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM oraz plan wdrożenia projektu BIM. Te dwa plany są głównymi częściami skutecznego wdrożenia technologii BIM.

Końcowymi punktami organizacyjnego planu wdrożenia technologii BIM jest wykonanie planów zakupu sprzętu i oprogramowania, czyli przygotowanie narzędzi pracy dla zespołu. AEC Design jako AUTODESK Gold Partner oraz HP First Specialist jest w stanie przygotować merytoryczne szkolenia dostosowane do poziomu wiedzy uczestników, pakiet oprogramowania oraz odpowiednio dostosowanego sprzętu.

Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM

Plan ten pomaga firmom wdrożyć technologię BIM na poziomie organizacji. Pierwszym punktem tej strategii jest wyznaczenie celów dla przyjęcia technologii BIM. Przy definiowaniu celu określamy również sposób w jaki zostaną osiągnięte i podajemy ramy czasowe dla ich realizacji. Przykładem takiego celu może być np. Określenie zasad koordynacji międzybranżowej, osiągniętej przy wykorzystaniu zaproponowanych narzędzi i procesów przez wszystkich członków zespołu projektowego, do marca 2019 roku.
Kolejnym krokiem jest rozpoznanie aktualnie posiadanych zasobów w organizacji. W tym punkcie określamy m.in. narzędzia, z których korzysta firma podczas realizacji typowego projektu, opisujemy aktualne umiejętności swojej organizacji oraz tworzymy listy posiadanego sprzętu i oprogramowania.
Wszystkie powyższe punkty pomogą nam w stworzeniu planu modeli wykonywanych w przyszłości, ich zawartości, narzędzi, którymi będą opracowywane. Przykładem takiego modelu może być model uzbrojenia podziemnego, w którego zawartość wejdzie sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna z podziałem na sieci istniejące, likwidowane i projektowane, a narzędziem w którym te modele będą sporządzane będzie AutoCAD Civil 3D.
Kolejnym krokiem jest określenie typów zadań analitycznych, które planujemy wdrożyć. Przykładowym typem analizy może być przedmiarowanie, którego celem jest wykorzystanie danych modelowych do automatyzacji lub uproszczenia procesu przedmiarowania. Oprócz wyszczególnienia samej analizy i jej krótkiego opisu, przypisujemy również konkretne narzędzia do wykonania zadania.
Określone plany modelowania i analiz będą stanowiły podstawę naszej pracy w technologii BIM i na ich podstawie jesteśmy w stanie przygotować plan szkoleń. Zakres każdego szkolenia powinien być dostosowany do planów organizacji oraz do aktualnie posiadanych umiejętności zespołów.

Plan wdrożenia projektu BIM

Projekty pilotażowe stanowią jeden ze składników dobrze przemyślanego planu wdrożenia technologii BIM. Można stosować wiele sposobów, które mogą polegać np. na ponownej realizacji ostatniego projektu i porównaniu wyników lub rozpoczęcia zupełnie nowego projektu. Obie opcje się sprawdzają i zależą głównie od akceptowalnego poziomu ryzyka oraz dostępnych zasobów kadrowych do realizacji nowych zadań.
Plan wdrożenia projektu BIM rozpoczynamy od podania kluczowych informacji o projekcie (nazwa, terminy rozpoczęcia i końca itp.) oraz wyszczególnienia członków zespołu.
W punkcie pt. „Zawartość projektu” wskazujemy modele, rysunki, zestawienia oraz obliczenia z podziałem na fazy projektu oraz branże.
W przypadku modeli definiujemy również poziom szczegółowości danych graficznych oraz informacji niegraficznej. Poziomy szczegółowości najłatwiej określić według opracowanej przez AEC Design tabeli LOD. Poniższy przykład pokazuje określenie szczegółowości dla modelu terenu:

wdrożenie

Przykład LOGD i LOMI dla elementu modelu (opracowanie własne)

Realizacja projektu zgodnie z założeniami i w ramach określonego budżetu jest łatwiejsza gdy osoby zaangażowane w działania znają zakres swoich zadań. Do opisania obszarów kompetencji członków zespołu służy macierz odpowiedzialności. W trakcie tworzenia macierzy identyfikowane są wszystkie zadania związane z realizacją projektu oraz zasoby zaangażowane w projekt, po czym określane są role, jakie pełni dana jednostka w realizacji konkretnego zadania.
Plan projektu pilotażowego zawiera również wymagania dla danych geodezyjnych, które mają zostać dostarczone na samym początku realizacji projektu. Przygotowywany jest m.in. standard kodowania istniejących elementów w terenie. Odpowiednie kody, po zaimportowaniu do programu AutoCAD Civil 3D umożliwiają automatyczne przypisanie właściwości punktów oraz linii. Kody pozwalają również na automatyczne połączenie linii między punktami, dzięki czemu nie musimy spędzać dodatkowego czasu na tworzenie tzw. linii nieciągłości.

Oprócz standardu kodowania przygotowywane są również standardy nazewnictwa takie jak: nazewnictwo plików, nazewnictwo warstw CAD, nazewnictwo obiektów, stylów, właściwości Civil 3D, nazewnictwo rodzin i widoków Revit.
W celu poprawnej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami zespołu projektowego należy zastosować wspólną platformę danych (CDE). Na podstawie swojej wiedzy oraz doświadczenia swoim klientom proponujemy narzędzie o nazwie BIM 360 Docs. Platforma ta zapewnia płynną koordynację międzybranżową na wszystkich etapach inwestycji.Kluczowymi funkcjonalnościami, które dostarcza BIM 360 Docs są:
– Wyświetlanie dokumentacji 2D i 3D bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania
– Nadawanie uprawnień i kontrola dostępu do poszczególnych folderów projektu
– Historia wersji oraz aktywności użytkowników
– Porównywanie zmian pomiędzy wersjami w widoku 2D i 3D
– Dostęp do właściwości obiektów
– Oznaczanie problemów na dokumentacji: przypisywanie do konkretnych osób, statusy, komentarze
– Powiadomienia na skrzynkę mailową o nowych plikach, aktualizacjach, przypisanych problemach, zmianach statusów problemów
– Dostęp z przeglądarki internetowej lub urządzenia Android/iOS
Końcowym etapem planu jest sporządzenie propozycji struktury folderów oraz sprecyzowanie kolorów modeli składowych, które będą wykorzystywane przy modelach koordynacyjnych.
Szybkie wdrożenie minimalizuje ryzyko związane ze zmianami w organizacji (tego zdania za bardzo nie rozumiem), pomaga szybciej czerpać korzyści z wykorzystania technologii BIM oraz zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Dobrym rozwiązaniem jest współpraca z zaufanym konsultantem mającym doświadczenie w udanej implementacji technologii BIM. AEC Design pomaga swoim klientom w zdobyciu i przetworzeniu wszystkich informacji niezbędnych do stworzenia planu wdrożenia technologii BIM oraz wspiera planowanie udanej realizacji pilotażowego projektu BIM.

Autor: inż. Jakub Stanasiuk