Budownictwo i architektura,Mechanika,News,Promocje

Zyskaj do 200 tys. EURO na rozwój swojej firmy w ramach Sieci Otwartych Innowacji SOI

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.
Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup m.in. wybranych licencji do innowacyjnych rozwiązań Autodesk.

 

 


Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wsparcie przy składaniu wniosku.
Nasi doradcy pomogą Twojej firmie w uzyskaniu dofinansowania nawet do 200 tyś EURO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie kosztów kwalifikowalnych: 70%

Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę:
• POMOC DE MINIMIS ( 70%) 
• REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA(Wielkość refinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja)

soi

 

Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 150 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 200 000,00 EUR

 

Projekt dedykowany jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorców.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania alokacji)

Budżet konkursu:  5 500 000,00 PLN*

*Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w Konkursie 5 w 2021 roku może zostać zwiększona do czasu ostatecznego zakończenia Konkursu.

 

W przypadku braku możliwości dofinansowania wszystkich Wniosków, które otrzymały taką samą liczbą punktów zastosowane zostanie kryterium pierwszeństwa, co oznacza, że dofinansowaniem zostaną objęte te Wnioski, które zostały złożone wcześniej.

 

Kompletność dokumentacji na etapie oceny formalnej

Ocena formalna wniosku dokonywana jest dwustopniowo. W pierwszej kolejności (w ramach I stopnia oceny formalnej) dokonywana jest wstępna analizy polegająca na:

• weryfikacji zgodności opisu Technologii zawartego we Wniosku z definicją Technologii zawartą w Regulaminie,
• sprawdzeniu, czy wraz z Wnioskiem przedłożono co najmniej następujące załączniki:

a. Opinia o innowacyjności,
b. Część finansowa Wniosku,
c. Wycena lub Uzasadnienie ceny Technologii,
d. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryterium MŚP
e. Umowa warunkowa
oraz czy ww. załączniki są kompletne,

• spełnienia przez Wnioskodawcę warunków udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

II stopień to pogłębiona ocena formalna Wniosku, w ramach której dokonuje się weryfikacji spełnienia przez Projekt oraz przez Wnioskodawcę wszystkich kryteriów określonych w Przewodniku po kryteriach oraz analizy prawnej Umowy warunkowej i Wniosku.

Dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku

 

W ramach Konkursu możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów w ramach czterech kryteriów punktowych premiujących, które mają wpływ na umiejscowienie Wniosku na Liście rankingowej.

W ramach oceny formalnej II stopnia mogą zostać przyznawane dodatkowe punkty za:

•  posiadanie funkcjonującego działu badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy przez okres co najmniej 1 roku przed dniem złożenia Wniosku, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu od co najmniej jednego roku
• poniesienie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych nakładów na działalność innowacyjną o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym.

Z kolei w ramach oceny innowacyjności (na etapie oceny merytorycznej) zostaną przyznawane punkty w dwóch kryteriach:

• za poziom gotowości technologicznej planowanego do zakupienia rozwiązania,
• za skalę innowacyjności definiowaną poprzez ramy geograficzne oraz czasowe obecności danego rozwiązania (innowacji) na rynku.

 

 

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/siecotwartychinnowacji.pl/transfer-technologii.

 

 

 

Indywidualne podejście do naszych Klientów i ich potrzeb to nasz priorytet.
Skontaktuj się z nami, a doradzimy Twojej firmie, jak wypełnić wniosek. 

 

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Jan Piechnik
696-988-660
Jan.piechnik@aecdesign.pl